Zakres usług

Firma KS Projekt Szymon Karbowiak prowadzi działalność obejmującą następujący zakres specjalizacji:

 • sieci kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne wraz z pompowniami dla ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych, deszczowych;
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje kanalizacyjne;
 • sieci wodociągowe przesyłowe, magistralne i rozdzielcze;
 • przyłącza wodociągowe i instalacje wodociągowe;
 • zaopatrzenie w wodę, w tym m. in. ujęcia i zakłady uzdatniania wody, zbiorniki wodociągowe, pompownie wodociągowe;
 • oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych;
 • przyłącza i instalacje gazowe.

Oferujemy Państwu:

1) Projektowanie instalacji sanitarnych:
 • wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych (koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wobec których organ nie wniósł sprzeciwu;
 • operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;
 • nadzory autorskie;
 • organizowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych;
 • kompletacje dostaw urządzeń i elementów wyposażenia obiektów budowlanych;
 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz technicznych, opinii oraz doradztwo techniczno-ekonomiczne i organizacyjne;
 • doradztwo w zakresie formalno-prawnym związanym z procesem inwestycyjnym.
2) Kierowanie robotami budowlanymi:
 • kierownik robót sanitarnych;
 • inspektor nadzoru inwestorskiego;
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
 • kontrola zgodności wykonania robót z projektem, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

Firma KS Projekt Szymon Karbowiak gwarantuje wysoki poziom techniczny oraz rzetelność wykonania powierzonych prac.